เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.30 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.30 น.นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ได้รับมอบหมายจ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมประชุมการชี้แจง 5 โครงการ ที่ผ่านคณะกรรมาธิกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.30 น. น.ส.พิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ออกติดตามนิเทศงานการจั...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 ม

เวลา 09.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 น.นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอ...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

แนะนำ ศพก.อำเภอชนบท องค์ความรู้ ศพก.อำเภอชนบท