เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกตร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 09.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกเต...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.30 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญกาาได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบทให้ออกติดตามโครงการเสริมสร้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น. น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติกาา พร้อมด้วยนางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ออก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 9.00 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายตากเกษตรอำเภอชนบท ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 14.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชนบท ออกตรวจเยี่ยม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 11.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชนบท ร่วมกับเจ้าหน...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

แนะนำ ศพก.อำเภอชนบท องค์ความรู้ ศพก.อำเภอชนบท
   
Field Day ศพก.อำเภอชนบท โครงการเสริมสร้างรายได้ฯ
   
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกับงานอารักขาพืช การเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อการค้า
   
      กระบวนการจัดตั้งกลุ่ม 3 ก. และการจัดตั้งกองทุน                                    เพือการเกษตร ชนบทโมเดช เกษตรปลอภัย