เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 11.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนรับคณะกรรมกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

.เวลา 08.30 น. น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมาย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. น.ส.อังคณา เดชอูบ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมาย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ได...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ออกหน่วยบริกา...

more...

วีดีทัศน์ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

แนะนำ ศพก.อำเภอชนบท องค์ความรู้ ศพก.อำเภอชนบท