เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

คู่มือประชาชน

    

 

 

 

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน 4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทากิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลัก 5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทากิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กาหนดให้ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นาชุมชน 6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้ จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. สาหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 13 วันทาการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทาการ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 13 วันทาการ
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เกษตรกรยื่นแบบคาร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมการรับรองเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- การรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารใช้ระยะเวลาให้บริการ 20 นาที/ราย และเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารภายในวันถัดไป))
1 วันทาการ
-
2)
กำรพิจำรณำ
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของข้อมูล การถือครองที่ดิน 2.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกร บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทาข้อมูลของเกษตรกร เพื่อติดประกาศ ให้ชุมชนตรวจสอบ 2.3 ดาเนินการติดประกาศให้ชุมชนตรวจสอบ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบใช้ระยะเวลา 15 นาที/ราย - พืชอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ให้นับระยะเวลาในขั้นตอนนี้ 2 วันทาการ และรอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรภายในวันถัดไปไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรไปติดประกาศเพื่อให้ชุมชนตรวจสอบ - แปลงที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กาหนดนั้น เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ข้อมูลไปติดประกาศเพื่อให้ชุมชนตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ))
11 วันทาการ
-
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- จัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกร 15 นาที/ราย - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ))
1 วันทาการ
-
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
2)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
กรมการปกครอง
3)
สมุดทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
กรมการปกครอง
4)
หลักฐำนแสดงสิทธิกำรถือครองที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
5)
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
6)
สมุดทะเบียนเกษตรกร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
7)
รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -
-
ค่ำธรรมเนียม ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร
(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025793669))
2)
สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
3)
สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 25/08/2558

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มำขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต(กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบกิจกรรมการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือรองก็ได้ 2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน 3. เกษตรกรต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายตัวแทนมาขึ้นทะเบียน 4. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่ หรือเพิ่มแปลงใหม่ ให้ไปยื่นเอกสารที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงที่ดินที่ทากิจกรรมอยู่ หากมีแปลงที่ทากิจกรรมหลายพื้นที่ หลายการปกครอง ให้ไปยื่นที่สานักงานเกษตรอาเภอที่ตั้งแปลงหลัก 5. ผู้ขอขึ้นทะเบียน ต้องมีพยานแปลงข้างเคียงหรือผู้นาชุมชนในพื้นที่ตั้งแปลง รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดทากิจกรรมการเกษตร โดยต้องลงลายมือชื่อเป็นพยาน กาหนดให้ระบุตาแหน่งกรณีพยานเป็นผู้นาชุมชน 6. เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรกาหนดจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 6.1 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชชนิดเดิมในแปลงเดิมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้(เนื้อที่ปลูกไม่เกินของเดิม) จะมีการตรวจสอบโดยนารายชื่อและรายละเอียดการเพาะปลูกไปติดประกาศเพื่อให้ตรวจสอบโดยชุมชน 6.2 หากเกษตรกรเพาะปลูกพืชในแปลงใหม่ซึ่งยังไม่เคยขึ้นทะเบียนไว้ จะมีการตรวจสอบพื้นที่จริงโดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ : 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. สาหรับพืชเศรษฐกิจ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 40 วันทาการ พืชอื่นๆ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4 วันทาการ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต(กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 40 วันทาการ
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
เกษตรกรยื่นแบบคาร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมการรับรองเอกสารเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลและเอกสาร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- การรับขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเอกสารใช้ระยะ เวลาให้บริการ 20 นาที/ราย และเจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนรวบรวมเอกสารเสนอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารภายในวันถัดไป ))
1 วันทาการ
-
2)
กำรพิจำรณำ
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบรายละเอียด ความถูกต้องของข้อมูลการถือครองที่ดิน 2.2 เจ้าหน้าที่ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเกษตรกร บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมทะเบียนเกษตรกรและจัดทาข้อมูลของเกษตรกร เพื่อเตรียมแผนตรวจสอบพื้นที่จริง โดยจัดกลุ่มตรวจสอบพื้นที่ตามสถานที่ตั้งแปลง 2.3 เจ้าหน้าที่ดาเนินการนัดหมายเกษตรกรและลงตรวจสอบพื้นที่จริง และยืนยันตามถูกต้องของข้อมูลในพื้นที่โดยการตรวจสอบ พิกัด GPS ชนิด / พันธุ์พืช / เนื้อที่ปลูก (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- กรณีพืชเศรษฐกิจ จัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนส่งให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรภายใน 7 วันทาการ - กรณีพืชอื่นๆ ให้นับระยะเวลาในขั้นตอนนี้ 2 วันทาการ และรอพิมพ์ข้อมูลลงในสมุดทะเบียนเกษตรกรภายใน วันทาการถัดไป ไม่ต้องตรวจสอบพื้นที่จริง - เจ้าหน้าที่จะแจ้งกาหนดการตรวจสอบแปลงให้เกษตรกรทราบก่อนวันที่แจ้งว่าจะเก็บเกี่ยวโดยตรวจสอบเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่กาหนดเท่านั้น (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกาหนดการตรวจสอบพื้นที่จริงให้เกษตรกรทราบภายในเวลา 30 วันทาการ - ใช้เวลาในการตรวจสอบพื้นที่จริง ภายใน 1 วันทาการ))
38 วันทาการ
-
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าหน้าที่เสนอนายทะเบียนลงนามในสมุดทะเบียนเกษตรกร (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ สานักงานเกษตรอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.))
(หมายเหตุ: (- การจัดพิมพ์สมุดทะเบียนเกษตรกรใช้ระยะเวลา 15 นาที/ราย และรวบรวมเสนอนายทะเบียน))
1 วันทาการ
-
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
2)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
กรมการปกครอง
3)
สมุดทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
กรมการปกครอง
4)
หลักฐำนแสดงสิทธิกำรถือครองที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
5)
หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
6)
สมุดทะเบียนเกษตรกร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
7)
รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -
-
ค่ำธรรมเนียม ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1)
ไม่มีค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
กลุ่มช่วยอานวยการและประสานราชการ สานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร
(หมายเหตุ: ( 2143/1 ถนน พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 025793669))
2)
สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
3)
สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร (แบบ ทบก.01)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 25/08/2558

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน (1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน (2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน (3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน (4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน (2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทาคุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้ (3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น (๔) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วันทาการ
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
1.1 ยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( แบบ สวช.01) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 1.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯรวบรวมแบบคาขอนาส่งสานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.) บันทึกข้อมูลในระบบและออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) 1.3 นาใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ไปมอบให้แก่ผู้ยืนฯ
(หมายเหตุ: (ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล/แขวง (กทม.) ณ ตาบล/แขวง ที่กลุ่มผู้มายื่นขอรับการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้นตั้งอยู่ หรือ ศูนย์ ฯ ณ ตาบล/แขวง ใกล้เคียงในอาเภอ/ กิ่งอาเภอ เดียวกัน ( ในกรณีที่ตาบล / แขวง นั้นไม่มีศูนย์ ฯ ตั้งอยู่ )))
5 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
2)
กำรพิจำรณำ
2.1เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเอกสารหลักฐาน แล้วบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน( 2 วันทาการ) 2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และแบบ สวช.01 ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.) เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7 วันทาการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงาน เกษตรเขต (กทม.) ))
9 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)
1 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
2)
หนังสือให้ควำมยินยอมของสมำชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั้งหมด หรือ สำเนำมติที่ประชุมซึ่งมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
3)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของสมาชิกและผู้มีอานาจทาการแทน)
กรมการปกครอง
4)
ทะเบียนรำยชื่อและที่อยู่ ของสมำชิก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
5)
เอกสำรแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
6)
บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
7)
มติของคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
8)
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนที่เป็นสมำชิกในเครือข่ำยฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
สานักงานเกษตรอาเภอ
9)
ข้อบังคับของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน)
-
ค่ำธรรมเนียม ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1)
ไม่มี
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
2)
สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/08/2558

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนและเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงำนเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/สำนักงำนเกษตรเขต (กทม.)
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน (1) เป็นกิจการที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ทาให้เกิดการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของชุมชน (2) เป็นกิจการที่ดาเนินการ หรือประสงค์จะดาเนินการร่วมกันในชุมชน โดยคณะบุคคลที่เป็น นิติบุคคล หรือไม่เป็นนิติบุคคล และประกอบด้วยสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในชุมชนไม่น้อยกว่า 7 คน โดยบุคคลดังกล่าวต้องไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน (3) เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อประโยชน์สุข ของคนในชุมชน (4) เป็นกิจการที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (1) ต้องประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ 2 วิสาหกิจชุมชนขึ้นไปมารวมตัวกัน (2) อาจมีบุคคลภายนอกซึ่งวิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ ความช่วยเหลือ หรือทาคุณประโยชน์อื่นใด มาร่วมในการดาเนินการด้วยก็ได้ (3) การจัดทากิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนั้น (๔) การดาเนินงานของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้องมีข้อบังคับในการบริหารจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายเหตุ 1. กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง และไม่อาจแก้ไข เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงบันทึกความบกพร่องและรายงานเอกสารหลักฐาน ร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 2. ขั้นตอนการดาเนินงาน ตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 3. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาและกาหนดวันทาสัญญาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 4. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นผู้พิจารณาคาอุทธรณ์หรือข้อร้องเรียน คาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถำนที่ให้บริกำร
(หมายเหตุ: -)
สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงาน เกษตรเขต (กทม.) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 11 วันทาการ
ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ
1)
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแบบคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบันทึกข้อมูลในระบบ และออกใบรับเรื่องการยื่นคาขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ท.ว.ช.1) ให้แก่ผู้ยื่นฯ
(หมายเหตุ: -)
1 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
2)
กำรพิจำรณำ
2.1 เจ้าหน้าที่พิจารณารายละเอียดให้เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน( 2วันทาการ) 2.2 ปิดประกาศรายชื่อวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและแบบ สวช. 01 เพื่อให้สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียตรวจสอบ ความถูกต้องข้อมูลในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน( 7วันทาการ)
(หมายเหตุ: (ปิดประกาศ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ/กิ่งอาเภอ/สานักงานเกษตรเขต (กทม.)))
9 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
3)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เสนอนายทะเบียนลงนามอนุมัติในหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.2) และเอกสารสาคัญแสดงการดาเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ท.ว.ช.3)
(หมายเหตุ: -)
1 วันทาการ
สานักงานเกษตรอาเภอ
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ ลำดับ ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
1)
แบบคำขอจดทะเบียน (แบบ สวช.01)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
2)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (ของสมาชิกและผู้มีอานาจทาการแทน)
กรมการปกครอง
3)
หนังสือให้ควำมยินยอมของสมำชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของสมำชิกทั้งหมด หรือ สำเนำมติที่ประชุมซึ่งมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน(กรณีไม่เป็นนิติบุคคลและจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
4)
ทะเบียนรำยชื่อและที่อยู่
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
5)
เอกสำรแสดง วัตถุประสงค์ ระเบียบ หรือข้อบังคับของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
6)
บัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรปัจจุบัน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
7)
มติของคณะกรรมกำรดำเนินกำร หรือมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่งมอบหมำยให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมำจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนแทน(กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ -
-
8)
หนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนวิสำหกิจชุมชนที่เป็นสมำชิกในเครือข่ำยฯ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))
สานักงานเกษตรอาเภอ
9)
ข้อบังคับของเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ ((กรณีจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน))
-
ค่ำธรรมเนียม ลำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1)
ไม่มี
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร ลำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
สานักงานเกษตรจังหวัด (ที่สานักงานเกษตรอาเภอนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: (คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด เป็นผู้พิจารณา ผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด))
2)
สานักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร (ที่สานักงานเกษตรเขตนั้นสังกัดอยู่)
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม
1)
แบบคาร้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(แบบ สวช.01)
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/08/2558

14 มีนาคม 59 09:56:22