เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

นายปรีชา ราชนา
เกษตรอำเภอชนบท

 

นายไพโรจน์ พรหมสุคนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม,วังแสง

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบท 

 

 

 

 

 

 

 


(ตำแหน่งว่าง)
รับผิดชอบตำบลวังแสง 

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก,กุดเพียขอม

นางสาวกฤติมา  วรสุทธิพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม

 

 

 

 

 

 

นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปอแดง

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายมิตร  แข็งขัน
นักการ/ภารโรง

 

 

26 พฤษภาคม 60 10:52:11