เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

 

 

 

 

 

 

ว่าง
เกษตรอำเภอชนบท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม,วังแสง

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบท 

 

 

 

 

 

 

 


นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปอแดง 

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก,กุดเพียขอม

 

 

 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมิตร  แข็งขัน
นักการ/ภารโรง

 

 

17 ตุลาคม 60 09:21:32