เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

นายปรีชา ราชนา
เกษตรอำเภอชนบท

 

นายไพโรจน์ พรหมสุคนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม,วังแสง

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบท 

นายอนุชิต บุญลือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังแสง 

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก,กุดเพียขอม

นางสาวกฤติมา  วรสุทธิพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม

นางสาวปราณี  กองเกิด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลปอแดง

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นายทศพร  แก้วน่าน
นักการ/ภารโรง

 

 

11 พฤศจิกายน 58 15:17:58