เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

 

 

 

 

 

นางหนูพิศ   วรเชษฐ์
เกษตรอำเภอชนบท / โทรศัพท์ : 09 8261 9396

 

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบทโทรศัพท์ : 09 9350 7782

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น,ปอแดง / 09 3326 1264

นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม / โทรศัพท์ : 09 0970 9570

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก / โทรศพะท์ : 09 3326 1263

นางสาวอังคณา   เดชอูป
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม /โทรศัพท์ : 08 7661 2626

นางพิมพ์ใจ  วงศ์อนุ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม /โทรศัพท์ : 

 

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน / โทรศัพท์ : 08 3403 4819

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ / โทรศัพท์ : 09 5221 4137

 

นายมิตร  แข็งขัน
นักการ/ภารโรง

 

 

24 กันยายน 61 14:54:46