เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

 

 

 

 

 

 

นางหนูพิศ   วรเชษฐ์
เกษตรอำเภอพล รักษาการในตำแหน่ง
เกษตรอำเภอชนบท

 

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบท

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น,ปอแดง

นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม,โนนพะยอม

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก,วังแสง

 

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายมิตร  แข็งขัน
นักการ/ภารโรง

 

 

15 พฤศจิกายน 60 12:07:38