เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

บุคลากรสำนักงาน

 

บุคลากรสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท

 

 

นางบุญเรือง  ศรีเชียงสา

เกษตรอำเภอชนบท

 โทรศัพท์ : 06 1028 6006

 

นายสนั่น คามวุฒิ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลศรีบุญเรือง,ชนบท / โทรศัพท์ : 09 9350 7782

นางอารีรัตน์ ศิริโชติ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลบ้านแท่น,ปอแดง / โทรศัพท์ : 09 3326 1264

นางสาวเบญจมาภรณ์  พรพิพัฒน์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลกุดเพียขอม / โทรศัพท์ : 09 0970 9570

นางพรพิมล ราชนา
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบตำบลห้วยแก / โทรศัพท์ : 09 3326 1263

นางสาวอังคณา   เดชอูป
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลโนนพะยอม /โทรศัพท์ : 06 21978778

 

นางพิมพ์ใจ  วงศ์อนุ

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

รับผิดชอบตำบลวังแสง /โทรศัพท์ : 08 7225 9485

 

นางวันเพ็ญ ศรีสงเคาะห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน / โทรศัพท์ : 08 3403 4819

นางสาววศุชิดา วรเชษฐ์
เจ้าพนักงานธุรการ / โทรศัพท์ : 09 5221 4137

 

นายมิตร  แข็งขัน
พนักงานบริการทั่วไป/โทรศัพท์ 08 2139 6293

 

 

30 ตุลาคม 61 13:36:44