เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.30 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยอึ่ง หม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.30 น.นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท เข้าร่วมประชุมการชี้แจง 5 โครงการ ที่ผ่านคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.30 น. น.ส.พิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองยายเก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยไร่เหนื...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ออกติดตามนิเทศงานการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน เวทีครั้งที่2 ณ บ้านหนองยายเกล...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 ม

เวลา 09.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ บ้านห้วยไร่ใต้ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2561

เวลา 08.30 น.นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกร โครงการระบบส่งเส...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561

เวลา 09.00 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2561

เวลา 13.00 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ งาน ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ออกจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนอง...