เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 13.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมทอผ้าไหมบ้านหัวฝาย โดยมีนา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มีดังนี้

เวลา 09.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ออกเตรียมความพร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจในการประกวดกลุ่มแม...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.30 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญกาาได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบทให้ออกติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ชุมชนที่ 1 กลุ่มเลี้ย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 13.00 น. น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติกาา พร้อมด้วยนางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบทให้ออกติดตามโครงการเสริ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 09.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมชม ศพก.เครือข่ายบ้านโนนข่า โดยมีนางลักษณ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 9.00 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายตากเกษตรอำเภอชนบท ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน อบต.ศรี...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 14.30 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชนบท ออกตรวจเยี่ยมชม ศพก.เครื่อข่ายบ้านนาผาย โดยมีนายประจบ ชาแป เจ้า...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 11.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอชนบท ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมถ่าย...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 9.00 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลชนบทวิบูล ณ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบทวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ดังนี้

เวลา 11.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท และทีมข่าวช่อง 11 ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ นายบุญเถิง แสนจู ...