เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 11.30 นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยนางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตาม/เยี่ยมเยียน แปลงปลู...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 10.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยนางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 24 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ และนางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ น...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 23 มกราคม 2563

เวลา 08.30น. นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท อบรมเกษตรกร โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 15.30น.นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางสาวอนงค์ ก้านหมากกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาภรณ์...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 15.30 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ ประสานงานเรื่องยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า ตำบลห้วยแก เรื่องประสานวางแผนการจัดอบรมพัฒนากลุ่มยุว...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 14.00 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ ร่วมกับทีมตำบลบ้านแท่น ปลัดอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ออกเยี่ยมและติดตาม คู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย ณ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 13.00 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ ร่วมกับทีมตำบลบ้านแท่นพร้อมด้วยจิตอาสา ออเยี่ยมผู้ป่วยพิการตาบอด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น พร้อมสอบถามข้อมูลและป...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 09.00น.นางบุญเรือง ศรีเชียงสา เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวอนงค์ ก้านหมากกลา...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท วันที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 09.00 น. นางอารีรัตน์ ศิริโชติ ร่วมประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท ณ ศาลากลางบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแท่น โดยปลัดอ...