เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกติดตามนิเทศงานและตรวจเยี่ยมสถานที...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 11.00 น. น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอชนบท ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวด กลุ่ม ศดปช.ระดับอำเภอ นำทีมโดย นางนิศานาถ ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

.เวลา 08.30 น. น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรการพัฒน...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.อังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. น.ส.อังคณา เดชอูบ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตรก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วย นายสนั่น คามวุฒิ นวส.ชำนาญการ ออกหน่วยบริการ....อำเภอยิ้มเคลื่อนที่..ให้บริการร้บขึ้นทะเบียนเ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพิมพ์ใจ วงศ์อนุ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.เบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรก...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561 มีดังนี้

เวลา 08.30 น. นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้ววย นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอ ให้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกร ห...