เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ข่าวสารและกิจกรรม

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผัก) แป...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำมิตรภูเวียง จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ้อยประชารัฐ ปี 2...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561

เวลา 09.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพกี่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561

เวลา 09.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอชนบท จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผล...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

เวลา 14.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 15 มกราคม 2561

วันที่ 15 มกราคม 2561 นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญงาน พร้อมด้วยนางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน และ นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส .ปฏ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางสาวเบญจมาภรณ์ พรพิพัฒน์ นวส.ปฏิบัติการ จัดอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท มอบหมายให้นางอารีรัตน์ ศิริโชติ นวส.ชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันส้มตำลีลา ในง...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 10 มกราคม 2561

1.เวลา 09.30 น. นางหนูพิศ วรเชษฐ์ เกษตรอำเภอชนบท ร่วมทำพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่ “งานไหมมัดหมี่ของดีเมืองชลบถ”ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพ...

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอชนบท ประจำวันที่ 9 มกราคม 2561

1.เวลา 09.00 น. นางพรพิมล ราชนา จพง.การเกษตรชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวอังคณา เดชอูป นวส.ปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตัวแทนโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง จ...