เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

more...

แนะนำอำเภอ

 

คำขวัญอำเภอชนบท

 

.. ชนบทเมืองไหม เที่ยวไปภูระงำ น้ำศักดิ์สิทธิ์ภูหัน ดูตะวันหนองกองแก้ว ..

 

 

 

ประวัติอำเภอชนบท

 

 • พ.ศ.2326 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ท้าวคำพาวเมืองแสน สมุหกลาโหมแห่งเมืองสุวรรณภูมิ อพยพครอบครัวและสมัครพรรคพวกมาพักอยู่บ้านหนองกองแก้ว ซึ่งมีหนองน้ำใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านชื่อ “หนองกองแก้ว” และสมัครเข้ารับราชการกับเจ้าพระยานครราชสีมาทำความดีความชอบเป็นที่พอพระราชหฤทัย จน พ.ศ. 2335 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เมืองแสน เป็นเจ้าเมืองตำแหน่งพระจันตะประเทศ  และยกฐานะบ้านหนองกองแก้ว  ขึ้นเป็นเมืองพระราชทานนามว่า เมือง “ชลบถพิบูลย์”

 • พ.ศ. 2433 ประเทศไทยได้จัดการปฏิรูปหัวเมืองลาวที่เป็นเมืองขึ้นของไทยทั้งหมดคือ

 1. หัวเมืองลาวตะวันตกเฉียงเหนือ  มีเมืองเชียงใหม่เป็นจุดศูนย์กลาง 
 2. หัวเมืองลาวฝั่งตะวันออกมีศูนย์กลางอยู่เมืองจำปาศักดิ์ 
 3. หัวเมืองลาวตะวันออกเฉียงเหนือ  มีศูนย์กลางอยู่อุบลราชธานี 
 4. หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือ มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองหนองคาย 
 5. หัวเมืองลาวกลาง  มีเมืองนครราชสีมา ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองนครราชสีมา  และเมืองชลบถ  ได้ถูกโอนมาสังกัดหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือในปีนี้ 

 

 • พ.ศ.2442 เมืองมีการเปลี่ยนชื่อมณฑลลาวพวน เป็น มณฑลฝ่ายเหนือ และเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดร 

 • พ.ศ.2447 ไทยได้จัดแบ่งเขตการปกครองเป็นบริเวณ คือ จัดให้มีเมืองที่อยู่ใกล้ ๆ กันรวมเป็นกลุ่ม ให้เมืองที่มีประชาหนาแน่นเป็นที่ตั้ง เมือชลบถจึงถูกตัดออกมากับบริเวณพาชี อันประกอบด้วย เมืองขอนแก่น เมืองชลบถ และเมืองภูเวียง เมืองขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่จึงได้เป็นที่ตั้งบริเวณพาชี 

 • พ.ศ.2450 มีการเปลี่ยนแปลงเขตบริเวณพาชี   เมืองชลบถถูกยุบลงมาเป็นอำเภอ พพ.ศ.2466 ตามแผนที่ทางราชการจะตัดทางรถไฟผ่านเมืองชลบถ แต่ก็ได้มีการสำรวจใหม่ ทางราชการได้ออกพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2468 เปลี่ยนเส้นทางการสร้างทางรถไฟผ่านบ้านไผ่ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอชนบท 

 • พ.ศ.2471 ตั้งกิ่งอำเภอบ้านไผ่   

 • พ.ศ. 2482 ยกฐานะกิ่งอำเภอบ้านไผ่ขึ้นเป็นอำเภอ ผลจากการที่ทางรถไฟผ่านอำเภอบ้านไผ่ ได้มีคนอพยพเข้ามาทำมาค้าขายและอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

 • พ.ศ. 2468 ทางราชการมีแผนที่จะยุบอำเภอชนบทเป็นตำบล ประกอบกับเกิดไฟไหม้ที่ว่าการอำเภอ ทางราชการจึงยุบอำเภอชนบทลงเป็นตำบล และให้ทุกตำบลในเขตอำเภอชนบทไปขึ้นกับอำเภอบ้านไผ่ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2490 ได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งอำเภอชนบท ขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบัน 

 

        ชนบท  เป็นคำนามแปลว่า  บ้านนอก (ไม่พัฒนา)  ชลบถ  เป็นคำผสมระหว่าง ชล เป็นคำนามแปลว่า น้ำ  กับ บถ เป็นคำนามแปลว่า ทาง  แปลรวมกันได้ความว่า “ทางน้ำ” ดังนั้นหากอาศัยหลักทางวิชาการ  “ภูมินามวิทยา” (Toponymy) และหลักภูมิรัฐศาสตร์  (Geo- Political Sciences) ซึ่งเป็นศาสตร์ค้นคว้าเกี่ยวกับการตั้งชื่อถิ่นฐานบ้านเมืองตามทำเลที่ตั้ง  ชลบถ  จึงน่าจะเป็นคำที่ถูกต้องกว่า ชนบท 

29 ตุลาคม 58 20:26:43