เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เปิดการอบรมอบการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร

นายปรีชา  ราชนา   เกษตรอำเภอชนบท  เป็นประธานเปิดการอบรมการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร     ปี 2559 เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน  สถานที่ บ้านห้วยอึ่ง  หมู่ที่  4  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

 

 นางสาววศุชิดา  วรเชษฐ์  / ข่าว / web design

22 ธันวาคม 58 11:18:42